జనవరి 25న జాతీయ ఓటరు దినోత్సవం

భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 25న జాతీయ ఓటరు దినోత్సవాన్నిజరుపుకుంటారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత ప్రజాస్వామ్యంలో ఇదే అతిపెద్ద పండుగ. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటుకు తనదైన ప్రాముఖ్యత ఉంది.

Read more